O NÁS 2021-04-23T14:37:30+02:00

Kto sme a čomu veríme?

Sme ľudia, ktorí spoznali Božiu lásku vyjadrenú skrze život, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista.

Párnický evanjelický cirkevný zbor vyznáva Trojjediného Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého. Vyznávame Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa a uznávame evanjelium za moc Božiu na záchranu každého veriaceho. Uznávame spisy Starej a Novej zmluvy za Božie Slovo, v ktorom nachádzame základ zvesti evanjelia a záväzný prameň viery a pravidlo života. Evanjelikmi sa voláme podľa evanjelia, tj. radostnej zvesti o našom Spasiteľovi Ježišovi Kristovi, ktorý za nás, trpel, umrel a zmŕtvych vstal. Prijímame Apoštolské, Nicejské a Atanáziovo vierovyznanie ako pravé vyjadrenie viery cirkevného zboru. Prijímame Augsburské vyznanie ako pravé svedectvo o evanjeliu uznávajúc svoju jednotu vo viere a učení so všetkými cirkvami, ktoré rovnako prijímajú učenie Augsburského vyznania. Naša cirkev, ktorej cirkevný zbor je súčasťou, sa volá Evanjelická cirkev augsburského vierovyznania na Slovensku. Typickým symbolom našej cirkvi je Lutherova ruža. Luteránmi nás ľudovo volajú kvôli nemeckému reformátorovi Martinovi Lutherovi.

Patríme do širokej celosvetovej rodiny protestantských evanjelických cirkvi. U nás na Slovensku sa ku evanjelikom hlás viac ako 300 000 obyvateľov. Vo svete je to viac ako 60 miliónov ľudí. V našom cirkevnom zbore je to približne 600 ľudí. Stretávame sa na spoločných službách Božích v Párnici, kde prijímame Božiu milosť skrze Slovo Božie a Sviatosti (Krst Svätý a Večera Pánova). Večera Pánova a spoveď je ponúkaná všetkým pokrsteným a konfirmovaných evanjelikom. Tiež aj kresťanom z iných kresťanských cirkví. V cirkevnom zbore chápeme krst detí za biblicky oprávnený a tešíme sa z Božej milosti, ktorá je pri ňom deťom prinášaná. Krstíme však aj dospelých, po príprave k tomu určenej.

Na službách Božích oslavujeme Pána Boha, počúvame a učíme sa Jeho slovu, posilňujeme sa vo viere, budujeme vzájomné vzťahy. Snažíme sa ich tvoriť tak, aby každý si na nich našiel svoje miesto.